RECORD

RECORD
推荐此博客
xinshi

词牌例话〖渔父 渔父词 渔歌子 渔父乐 〗

四月 21st, 2009
渔父 渔父词 渔歌子 渔父乐



〖解名〗阮阅《诗话总龟》前集卷四十五:


 玄真子张志和,会稽人,守真养气,卧雪不冷,入水不濡。颜鲁公守湖州日与宾客唱和,为《渔父词》。志和曰(略),坐客叹服不已,后果传之。


 毛先舒《填词名解》卷一:


 《渔父》,唐张志和作《渔父词》,即用名调,一名《渔歌子》,又名《渔父乐》。案东坡尝以《浣溪沙》调歌张志和《渔父词》,而李如箎亦云:“玄真子《渔父词》以《鹧鸪天》歌之,极入律,但少数句,山谷因续成之。”予见黄词增入四句,成《鹧鸪天》调,则苏以《浣溪沙》歌者,亦宜增入二句及“青篛笠”二句,当加一字作第三句,今盖不可考矣。


 《词谱》卷一:


 《渔歌子》,唐教坊曲名。


〖作品例证及调谱〗张志和《渔父词》(五首选二)


 之一


西塞山前白鹭飞, (平)仄平平仄仄平(韵)
桃花流水鳜鱼肥。 平平(平)仄仄平平(韵)
青箬笠,   平仄仄
绿蓑衣,   仄平平(韵)
斜风细雨不须归。 平平仄仄仄平平(韵)


 之二


钓台渔父褐为裘, (仄)平(平)仄仄平平(韵)
两两三三舴艋舟。 仄仄平平仄仄平(韵)
能纵櫂,   平仄仄
惯乘流,   仄平平(韵)
长江白浪不曾忧。 平平仄仄仄平平(韵)


 单调。五句,二十七字。四平韵。第三、四句对偶。


 按张志和以上二词之首二句平仄不同,此唐人小令常见现象。后世填此调,皆以第一首为标准格式。





加西网 版权所有 2004-2019