RECORD

RECORD
推荐此博客
xinshi

担山赶日头

一月 21st, 2009
担山赶日头

  《西游记》第六十七回:

......
[阅读全文]

中国洪水神话传说

一月 21st, 2009
中国洪水神话传说

  治神话者,咸谓远古洪水传说,各地各民族皆有,且大同而小异。如《圣经》之创世纪及印度远古神话是也。中国远古神话中,洪水一事亦屡见之,如《书·尧典》:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵”;《吕氏春秋·爱类》:“昔上古龙门未开,吕梁未发,河出孟门,大溢逆流,无有丘陵沃衍平原高阜,尽皆灭之,名曰鸿水”之类。固无论矣。

......
[阅读全文]


加西网 版权所有 2004-2020